Proiecte

Lansarea proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_s”

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași (Lider) și Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara anunță lansarea proiectului cu titlul „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”, cod SMIS 124388.
 
Proiectul este finanțat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 6 - Educație și competențe; Prioritatea de investiții – 10.ii. „Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate”; Componenta 1 - 379 Bursa Student Antreprenor – Măsura activa pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență - Regiuni mai puțin dezvoltate, Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10
 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
 
Asistență și sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o rată de cuprindere îmbunătățită în învățământul terțiar la minim 3 universități acreditate din Regiunea de Nord-Est, Regiunea Vest și Regiunea de Sud-Est din centrele universitare Iași, Timișoara și Galați, pentru un grup țintă eligibil total de minim 840 de persoane, cod 4S100 si 4S106 în aplicarea unor măsuri integrate, pentru creșterea ratei de acces și participare la învățământul terțiar inclusiv antreprenorial și creșterea atractivității a 6 oferte educaționale (cod 4S105) cu componente aplicative la 3 universități acreditate, cu pachete integrate de măsuri de asistență educațională pentru minim 450 de studenți și 300 de elevi (cod 4S100), din care minim 350 de studenți persoane din categorii defavorizate (netradiționali, rural, roma, CES), cu intervenții pentru îmbunătățirea competențelor a minim 90 de cadre didactice universitare (cod 4S106), inclusiv prin programe cu credite transferabile din învățământul postuniversitar de formare, pentru a proiecta și oferi programe de studii bazate pe nevoile beneficiarilor direcți (studenți) și indirecți (angajatori) pe o piață a locurilor de muncă în schimbare.
 
Proiectul are o abordare combinată și va cuprinde, în mod obligatoriu, activități relevante cu rezultate si indicatori prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „BURSA STUDENT ANTREPRENOR”, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10 /21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10.
 
Scopul măsurabil si imediat al proiectului este: „Creșterea cu 500 a numărului de persoane ce beneficiază de sprijin si asistența pentru creșterea participării în educația terțiara a persoanelor din GT Persoane (elevi, studenți) – indicator 4S95, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile – cod 4S100, corelat cu O.S. 6.7; sprijinirea a 78 de persoane din GT eligibil – personal didactic din învățământul superior, cod 4S98, corelat cu O.S. 6.9 - ce beneficiază de programe de formare / schimb de bune practici etc. pentru îmbunătățirea nivelului de competența profesionala pentru inovarea conținuturilor si resurselor de învățare, cu sprijinirea pentru frecventarea unui program de formare post-universitar cu minim 50% ore cu aplicații practice; dezvoltarea / înființarea a 6 programe de învățământ terțiar universitar de licența, cu planuri antreprenoriale propuse – cod 4S105 si 4S99, corelate cu O.S. 10 - pentru creșterea atractivității ofertelor educaționale si îmbunătățirea componentei aplicative adresate studenților în vederea creșterii angajabilității absolvenților, cu servicii de facilitare a învățării si competențelor transversale, cu implicarea profesioniștilor din afara universităților”.
 
Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive în direcția participării la învățământul terțiar în cadrul universităților acreditate cu oferte educaționale universitare cu conținut aplicativ si inovator, cu resurse de învățare flexibile inclusiv prin îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, prin componentele:
• dezvoltarea de 6 programe universitare de licență relevante pentru piața muncii identificate conform SNC si corelate cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
• dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice si științifice la minim 90 de persoane din GT eligibil în vederea proiectării si revizuirii curriculare;
• pachete integrate de sprijin corelate cu nevoile reale ale minim 180 de persoane din GT Studenți din ultimele 3 semestre care vor părăsi învățământul superior cu competențe relevante inclusiv în domeniul antreprenorial.
 
BENEFICIILE EVALUABILE ÎN TIMP PENTRU GRUPURI ȚINTĂ (DEFINITE CONFORM GHID SPECIFIC PAG.13 ȘI PAG.16)
 
• Grup țintă Studenți: pachete de sprijin si masuri de sustenabilitate în vederea creșterii participării si accesului la învățământ terțiar universitar, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe netradiționali, rural si roma, care vor reprezenta minim 75% din GT al proiectului;
• Grup țintă Personal didactic din învățământul superior si terțiar non-universitar: dezvoltarea nivelului de competențe în ceea ce privește conținuturile științifice si competențele transversale – psiho-pedagogice, inovative, de evaluare – necesare în oferte educaționale aplicative si corelate prin stagii și mobilități cu piața muncii.
• Pentru toate categoriile de persoane din GT si beneficiari indirecți (angajatori) ai programelor de educație terțiară: furnizarea de programe cu implicarea partenerilor privați, potențiali angajatori în special, pentru ca absolvenții care părăsesc învățământul superior sa posede competențe antreprenoriale relevante. 
 
Proiectul contribuie la realizarea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat prin valorile proprii cuprinse la indicatorii de monitorizare și evaluare, conform cu Logica intervenției POCU 6, inclusiv la nivelul temelor secundare si obiectivelor orizontale. Proiectul contribuie direct prin activități si rezultate la atingerea Priorității de investiții 10.ii: „Îmbunătățirea calității si eficientei si accesului la învățământul tertiar…” din Axa prioritara 6. Educație și competențe, prin implementarea de măsuri integrate”, Apel de proiecte nr. 379 – ”Bursa Student antreprenor – măsura activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de licență”. Aceste contribuții sunt inserate în secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI.
 
Corolarul proiectului consta în aplicarea unei abordări integrate, în sensul ca acesta va cuprinde în mod obligatoriu acțiuni corelate și unitare din cadrul O.S.6.7, O.S. 6.9 si O.S. 6.10, conform cu Ghidul Solicitantului, Condiții specifice Apel 379 (pag. 4), cu promovarea temelor secundare FSE (pag. 10) si a unor Teme orizontale (pag. 11), promovarea principiului ne-segregării în comunitatea educațională.
 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
 
1. OBIECTIV SPECIFIC nr. 1 - Ob. sp. 1
Dezvoltarea unor acțiuni inovative si implementarea de masuri de asistența educaționala pentru minim 450 de persoane din GT cod 4S100.Studenți si minim 300 de persoane din GT cod 4S100.Elevi, din care minim 600 persoane care provin din grupuri vulnerabile / defavorizate (netradiționali, cu domiciliul / reședința în mediul rural, roma, CES), care beneficiază de sprijin FSE pentru informare, participare si acces la învățământul terțiar de nivel 5, inclusiv prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale.
 
2. OBIECTIV SPECIFIC nr. 2 – Ob. sp. 2
Dezvoltarea si îmbunătățirea a 6 oferte educaționale terțiare universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru învățământ terțiar universitar, la 3 universități acreditate prin îmbunătățirea cu conținuturi inovatoare a 6 programe universitare de licența cu componenta antreprenorială corelate cu piața muncii pentru minim 450 de persoane din GT Studenți - cod 4S100.1 si 4S95.1. - din care cel puțin 75% din grupuri vulnerabile / persoane defavorizate.
 
3. OBIECTIV SPECIFIC nr. 3 - Ob. sp. 3
Dezvoltarea de activități de formare specifica atestata pentru 90 de persoane din GT cod 4S106, inclusiv 1 program cu credite transferabile prin programe post-universitare, de formare si dezvoltare profesionala continua, pentru îmbunătățirea conținuturilor educaționale inovative si a resurselor de învățare flexibila la 6 oferte educaționale din minim 3 universități.
 
4. OBIECTIV SPECIFIC nr 4 – Ob. sp. 4
Organizarea si furnizarea de masuri de informare a comunităților si valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia pentru transferabilitatea rezultatelor si sustenabilitatea activităților sprijinite prin finanțare FSE.
 
5. OBIECTIV SPECIFIC nr. 5 - Ob. sp. 5
Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor proiectului, inclusiv promovarea si publicitatea proiectului în conformitate deplina cu Manualul de identitate vizuală POCU. 
 
Rezultatele preconizate vor urmări îndeplinirea indicatorilor de realizare și a indicatorilor de rezultat imediat prevăzuți în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice.
 
Proiectul se va implementa pe durata a 24 de luni, data începerii fiind 26.06.2019. Valoarea totală a contractului de finanțare angajat de liderul de proiect și parteneri este de 7.865.382 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă alocată din FEDR/FC/FSE/ILMT de 6.685.574,71 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.022.499,50 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 157307,79 lei.
 
Bugetul alocat Universității „Dunărea de Jos” din Galați este de 2.196.665,96 lei, din care 2% valoarea co-finanțării eligibile 43.933,23 lei.
 
 
Responsabil proiect Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare