PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
INFORMATICĂ – 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR
 
Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale. 
Programul de conversie profesională Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor  este adresat tuturor cadrelor didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care doresc să obțină competențele necesare calificării profesionale și didactice în vederea predării disciplinei Informatică și TIC  în învățământul preuniversitar. 
Acest program este recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării, studiile  se desfășoară pe parcursul a 2 ani, la finalul cărora se primesc 120 credite transferabile. 
Absolvenților programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, diploma de conversie profesională, însoțită de suplimentul la diplomă. 
Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar în concordanță cu noua specializare. 
Programul de conversie profesională Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor de la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați oferă tuturor absolvenților posibilitatea de a se titulariza pe specializarea Informatică și TIC în învățământul preuniversitar, toate gradele didactice dobândite anterior, rămânând valabile. 
Programul permite desfășurarea activității profesionale concomitent cu activitatea didactică inclusă în planul de învățământ al programului, care se desfășoară prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne ce folosesc tehnologia informatiei, activitatea frontală fiind programată în week-end.
 
 Obiectivele specifice ale programului sunt:
• formarea de specialiști bine pregătiți în domeniul Informatică și TIC;
• stimularea gândirii algoritmice, logice și a abilităților de calcul;
• dobândirea competențelor necesare utilizării raționamentelor informatice;
 
Toate acestea se realizează printr-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori de  Informatică și TIC care conține discipline fundamentale și de specialitate, precum: Concepte de bază ale tehnologiei informației; Pachete de aplicații; Instruire asistată de calculator. E-learning; Limba engleză tehnică; Algoritmică; Limbaje de programare; Baze de date; Sisteme de operare; Metode și tehnici de programare; Structuri de date implementate dinamic; Elemente de grafuri și combinatorică; Rețele de calculatoare. Securitatea informației; Multimedia și hypermedia; Programare orientată pe obiecte; Proiectare asistată de calculator; Proiectarea, realizarea și testarea aplicațiilor informatice. 
 
Competențele dobândite:
-Utilizarea de teorii și instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc). pentru explicarea funcționării și structurii sistemelor hardware, software și de comunicații; 
-Construirea unor componente hardware, software și de comunicații folosind metode de proiectare, limbaje, algoritmi, structuri de date, protocoale și tehnologii; 
-Dezvoltarea și implementarea de soluții informatice pentru probleme concrete; 
-Identificarea și descrierea elementelor definitorii ale performanțelor sistemelor hardware, software și de comunicații; 
-Utilizarea adecvată a standardelor de calitate, siguranță și securitate în prelucrarea informațiilor; 
-Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația profesiei. 

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare