Vreți să dobândiți o calificare complementară celei deja deținute?
 
Vă așteptăm la programul de conversie profesională Limba și literatura engleză!
 
Acest program, care funcționează din anul 2014, se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (cu diplomă de licenţă sau echivalentă) care doresc să își dezvolte competenţe identice acelora oferite de programele de studii de licență corespunzătoare (ZI și ID) care includ specializarea Limba și literatura engleză și sunt acreditate în cadrul Facultății de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Finalizarea studiilor (care au o durată de 4 semestre și totalizează 120 credite transferabile) prin promovarea examenului de absolvire și obținerea Diplomei de conversie profesională conferă absolvenților dreptul de a preda disciplina Limba engleză pe diferitele paliere ale sistemului de învățământ.
 
Oportunitatea pentru grupul țintă este dată și de forma de organizare a programului, care permite desfăşurarea activităților profesionale concomitent cu activitățile didactice aferente programului de studii, orele de curs, seminar și laborator fiind comasate sâmbata și duminica (în intervalul orar 9.00-16.00) timp de 4 luni/semestru. Aceste activități didactice sunt completate de studiul individual, realizat prin resurse de învățare și materiale didactice puse la dispoziția cursanților atât fizic (laboratoarele și biblioteca de specialitate din cadrul Facultății de Litere) cât și prin mediul online, precum și de activități de tutorat și consultații în variantele față în față sau online. 
 
Pregatirea profesională a viitorilor profesori de limba engleză are în vedere atât componenta de specialitate – concretizată, la nivelul planului de învățământ, într-un pachet de discipline care includ: Limba engleză (Fonetică și fonologie; Morfologie; Sintaxă; Lexicologie; Semantică și stilistică; Pragmatică și socio-lingvistică), Cultură și civilizație în spațiul anglofon; Teorie și critică literară; Literatură engleză și americană (Poezie și teatru; Proză); Curs practic de limba și literatura engleză –, cât și dezvoltarea competențelor didactice prin disciplina Didactica limbii engleze. Toate aceste discipline sunt predate de către membrii titulari ai Departamentului de engleză din cadrul Facultății de Litere, un colectiv didactic competent și performant, a cărui publicații acoperă în totalitate cursurile și temele specifice acestui program.
La nivel social, programul de conversie profesională Limba și literatura engleză derulat în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați reprezintă o soluție la provocările importante din ultima perioadă privind dezvoltarea, reorganizarea şi mobilitatea continuă a componentei resurse umane şi a specialiştilor, în contextul reformei generale a statului şi a societăţii româneşti.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare