Programul de conversie profesională de educaţie fizică vine în sprijinul cadrelor didactice şi asigură aprofundarea şi obţinerea de competenţe complementare necesare dezvoltării capacităţilor intelectuale şi psihomotrice a absolvenţilor, obiectivul principal fiind de a crea oportunităţii de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, prin participarea acestora la programe de formare de nivel postuniversitar de calitate.
Programul se constituie ca fiind riguros fundamentat ştiintific, bazat pe latura aplicativă, care asigură dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competenţe, cunoştinţe şi abilităţi pentru o nouă specializare şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formarii initiale.
Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, abilităţile cognitive, prevăzute de lege, sunt stabilite prin reglementările proprii domeniului şi cuprind:
 • cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare;
 • definirea şi utilizarea adecvată a terminologiei din programele specifice activităţilor de educaţie fizică şi sportive specifice programului de studii;
 • identificarea elementelor ambientale specifice aplicării tehnicilor şi a metodelor de diagnosticare stadială (primară) a nivelului creşterii, dezvoltării şi  a calităţii motricităţii  activităţilor de educaţie fizică şi sport;
 • utilizarea adecvată a conceptelor de dezvoltare, sănătate, potenţial biomotric şi de performanţă;
 • identificarea cadrului legal şi organizaţional privind utilizarea metodelor de management al activităţilor de  educaţie fizică şi sport în contextul general al cererii şi ofertei de servicii specifice;
 • utilizarea cunoştinţelor privind evaluarea capacităţilor psiho-somato- funcţionale ale elevilor şi ale practicanţilor de  activităţi de educaţie fizică şi sport;
 • argumentarea, interpretarea, operarea cu concepte privind omul – sistem biopsiho-social hipercomplex şi aplicarea metodologiei generale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ specific activităţilor de educaţie fizică şi sportivă;
 • selectarea şi introducerea conţinuturilor specifice pe cicluri de învăţământ/grad de pregătire/servicii sportive;
 • explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului;
 • folosirea feedback-ului pentru optimizarea setului de mijloace aplicat pentru evaluarea diagnostică stadială motricităţii specifice mijloacelor educaţiei fizice şi sportive, prin folosirea legilor creşterii şi dezvoltării/perfecţionării fizice pentru optimizarea capacităţii biomotrice;
 • aplicarea principiului imparţialităţii în apreciere şi a egalităţii de şanse pentru pregătirea şi valorificarea ei în  activităţile specifice şi viaţa socială;
 • conceperea, selectarea şi aplicarea unor instrumente de evaluare corelate cu cerinţele pe cicluri/grad de pregătire potrivit particularităţilor practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sportive;
 • desfăşurarea de activităţi în scopul transmiterii cultivării şi aprecierii spiritului sportiv, a fair-play-ului, a respectului faţă de valorile sportului, etica şi legalitatea domeniului etc.
Absolvenţilor programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de către universitate, diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul descriptiv la diplomă.
 
Prof. univ. dr. hab. Claudiu Mereuţă

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare