Tehnici avansate de caracterizare şi expertizare a materialelor

 • Durată: 390 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 1. Materiale metalice avansate utilizate în inginerie şi medicină/Caracterizare generală;
 2. Rolul prelucrărilor metalurgice în valorificarea caracteristicilor intrinseci ale materialelor metalice;
 3. Procedee moderne de procesare metalurgică a materialelor;
 4. Tehnologii/Procedee avansate în ingineria suprafeţei;
 5. Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare termică neconvenţională în ingineria materialelor;
 6. Metode şi echipamente moderne de prelevare şi preparare a probelor metalice solide pentru analiza compoziţiei chimice, inclusiv analiza gazelor;
 7. Metode şi tehnici de pregatire a probelor în vederea analizei macroscopice; Analiza şi expertizarea suprafeţelor de rupere;
 8. Analiza microscopică, optică şi electronică; Tehnici avansate în microscopia electronică şi interpretarea rezultatelor analizei microscopice;
 9. Prelevarea, pregătirea probelor/epruvetelor pentru incercările materialelor (caracteristici tehnologice,
 10. caracteristici fizico-mecanice, caracteristici chimice);
 11. Metode şi echipamente moderne utilizate în controlul materialelor metalice (controlul nedistructiv şi controlul distructiv);
 12. Metode pentru evaluarea biocompatibilitatii materialelor;
 13. Metode electrochimice de evaluare a procesului de coroziune si degradare a materialelor metalice; analiza si interpretare;
 14. Metode şi tehnici avansate de analiză şi control în ingineria suprafeţei (analiza straturilor depuse, analiza şi controlul modificării controlate a suprafeţei);
 15. Studii de caz: Expertiza/ Stabilirea cauzelor ruperilor accidentale în timpul exploatării unor repere de mare răspundere tehnică şi economică;
 16. Buletin de analize chimice, analize structurale, analize fizico-mecanice; Raport de expertiză tehnică metaurgică.
 • Detalii curs
 • Competențe
coordonator program: Prof. dr ing. Elisabeta VASILESCU
 • C2.1 Identificarea, definirea si descrierea principiilor si a metodelor din științele tehnice ale domeniului utilizând reprezentări grafice, pentru rezolvarea de sarcini specifice;
 • C2.2 Utilizarea cunoștintelor de bază, a principiilor și a metodelor din științele tehnice pentru explicarea conceptelor privind proiectarea și implementarea unor sarcini și procese specifice ingineriei materialelor;
 • C3.1 Identificarea, analiza conceptelor, teoriilor și a metodelor specifice pentru soluționarea problemelor tehnice apărute în conducerea sistemelor industriale de procesare a materialelor;
 • C3.2 Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea condițiilor tehnico-economice de desfășurare a proceselor din sectoarele de profil;
 • CT1 Aplicarea valorilor și eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiții de autonomie restrânsă și de asistență calificată. Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a evaluării și autoevaluării, în luarea deciziilor;
 • CT3 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională, continuă în scopul inserției pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților multilingvistice și a cunoștințelor de tehnologie a informației și a comunicării.