Sociologie

 • Dată începere curs: 2017-10-01;
 • Durată: 560 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ:
 1. Statutul de știință al sociologiei;
 2. Istoria sociologiei;
 3. Metodologia cercetării sociologice: etapele investigației, metode de cercetare;
 4. Metodologia cercetării sociologice: tehnici și instrumente de cercetare;
 5. Etică și deontologie profesională;
 6. Organizarea socială: structura socială;
 7. Organizarea socială: stratificarea socială;
 8. Sociologia organizațiilor;
 9. Autoritate și putere: putere politică, tipuri de autoritate, tipuri de guvernare;
 10. Autoritate și putere: societatea civilă, societatea democratică, pluralism, opinia publică, comportament politic;
 11. Metodica predării sociologiei;
 12. Sociologia comunicării, opiniei publice și mass-media;
 13. Socializarea: rolul socializării, teorii ale socializării;
 14. Socializarea: tipuri de socializare, agenți de socializare;
 15. Devianță și conformitate;
 16. Statistică socială.
 
 • Detalii curs
 • Competențe
 • Plan de învățământ
 • Coordonator program: Prof. univ. dr. Ion CORDONEANU
Unităţi de competenţă generale C1. Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.; C2. Identificarea, analiza (explicarea) şi soluționarea de probleme și conflicte sociale în organizații și comunități; C3. Diagnoza problemelor sociale/sociologice și analiza și aplicarea de politici publice şi sociale; C4. Gestionarea sistemelor de date sociale; C5. Consiliere profesională şi de integrare socială; C6. Analiza comunicării sociale.   Competențe transversale: CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă. CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romană, cât și într-o limba de circulație internațională.