Management operaţional în didactica specialitǎţii nivelul III

 • Durată: 96 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
 1. Metode și tehnici de valoroficare a experienței profesionale
 2. Managementul exercițiului fizic ca resursă
 3. Managementul activităților independente
 4. Îmbunătățirea calității motricității utilizând forme de adaptare din goalbal, korfball și torbal
 5. Particularități de abordare curriculară în educație fizică și sport
 6. Competiția școlară ca factor de integrare socială
 7. Legislație în educație fizică și sport
 8. Gestiunea în Asociația Sportivă Școlară
 • Detalii curs
 • Competențe
Coordonator program: Lect. univ. dr. Claudiu MEREUŢǍ
 • C1.1 Identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor privind proiectarea şi planificarea în activităţile de educaţie fizică şi sport.
 • C2.2 Argumentarea, interpretarea, operarea cu concepte privind omul – sistem bio-psiho-social hipercomplex şi aplicarea metodologiei generale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ specific activităţilor de educaţie fizică şi sportivă.
 • C3.1 Identificarea elementelor ambientale specifice aplicării tehnicilor și a metodelor de diagnosticare stadială (primară) a nivelului creșterii, dezvoltării și a calității motricității activității de educație fizică și sport.
 • C4.2 Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului
 • C6.1 Identificarea cadrului legal și organizațional privind utilizarea metodelor de management al activităților de educație fizică și sport în contextul general al cererii și ofertei de servicii specifice
 • CT3 Operarea cu programe