Management operaţional în didactica specialitǎţii nivelul I

 • Durată: 96 de ore;
 • Forma de învățământ: cu frecvență.
TEMATICĂ
 1. Atletism – noţiuni adaptate ariei curriculare primare;
 2. Gimnastică – noţiuni adaptate ariei curriculare primare;
 3. Jocuri de mişcare în învăţământul primar;
 4. Noţiuni de utilizare a calculatorului;
 5. Aprofundare în teoria educaţiei fizice;
 6. Sistemul competiţional şcolar;
 7. Modelarea conduitei şcolare;
 8. Gestiunea documentelor de planificare în educaţie fizică;
 • Detalii curs
 • Competențe
 • coordonator program: Lect. univ. dr. Claudiu MEREUŢǍ
 • C1.1 Identificarea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi a modelelor privind proiectarea şi planificarea în activităţile de educaţie fizică şi sport.
 • C2.2 Argumentarea, interpretarea, operarea cu concepte privind omul – sistem bio-psiho-social hipercomplex şi aplicarea metodologiei generale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ specific activităţilor de educaţie fizică şi sportivă.
 • C4.2 Explicarea mecanismelor motricităţii generale şi a mijloacelor educaţiei fizice şi sportului
 • CT3 Operarea cu programe digitale, documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională