Programe de conversie profesională

Programele de conversie profesională au ca finalitate dobândirea de către cadrele didactice din învăţămantul preuniversitar de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale. Absolvenţilor programului de conversie profesională care au promovat inclusiv examenul de absolvire li se eliberează, de către Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, diploma de conversie profesională, însoţită de suplimentul la diplomă.

Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare.

Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul prescolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar.

Cursuri disponibile:

 • Acte necesare
 • Taxă studii
 • Legislație

Cerere de inscriere conversie

Dosarul de înscriere la programul de conversie profesională va cuprinde următoarele documente:

 • Contractul de școlarizare;
 • Diplomă de licență - copie legalizată;
 • Foaie matricolă/supliment la diplomă - copie legalizată;
 • Certificat de naștere - copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie legalizată;
 • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
 • Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la curs;
 • Adeverință care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul preuniversitar;
 • Dosar plic;
 • Taxa de școlarizare este de 1000 lei/semestru și se achită în două rate.
 • Taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei se achită în contul cod IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Galați - titular Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.